Cách mạng Hà Lan – loigiaihay.com | C-n.vn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a

Hà Lan: Gồm lãnh thổ các nước Hà Lan, Bỉ, Lucxămbua và một số vùng đất này có tên gọi “Nêđéclan” (vùng đất thấp).
a) Bối cảnh – diễn biến
– Từ đầu thế kỷ XVI Nêđéclan là một trong những vùng kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất châu Âu.
– Giai cấp tư sản Nêđéclan ra đời, thế lực kinh tế ngày càng lớn mạnh.
– Tháng 8 – 1566 nhân dân miền Bắc Nêđéclan khởi nghĩa, lực lượng phát triển mạnh, làm chủ nhiều nơi.
– Tháng 8 – 1567, vương triều Tây Ban Nha đem quân sang Nedeclan, và đán áp dã man.
– Tháng 4 – 1572 quân khởi nghĩa làm chủ các tỉnh phía Bắc.
– Tháng 1 – 1579 hội nghị U-trech tuyên bố thống nhất tiền tệ, đo lường và tổ chức quân sự, chính sách đối ngoại.
– Năm 1581, các tỉnh miền bắc thống nhất thành Các tỉnh liên Hiệp hay Hà Lan
– Năm 1609, Hiệp định đình chiến được ký kết, nhưng đến năm 1649 mới được công nhận độc lập.

Mục b

b) Ý nghĩa – hạn chế
* Ý nghĩa:
+ Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới dưới hình thức chiến tranh giải phóng dân tộc
+ Mở đường cho chủ nghĩa tư bản Hà Lan phát triển.
+ Mở ra thời đại mới – bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản.
* Hạn chế: quan hệ sản xuất phong kiến còn tồn tại ở một số nơi, nhân dân không được hưởng quyền lợi về kinh tế, chính trị.

READ:  Lesson One: Words - Unit 9 | C-n.vn

Lược đồ Hà Lan năm 1609

ND chính

Những nội dung chính về cách mạng Hà Lan: bối cảnh, diễn biến, ý nghĩa, hạn chế.
Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập