Chức năng của hàm repr() trong Python là trả về một giá trị đại diện có thể in ra được của đối tượng đầu vào. | C-n.vn

Chức năng của hàm repr() trong Python là trả về một giá trị đại diện có thể in ra được của đối tượng đầu vào.

Cú pháp của hàm repr() là:

repr(đối tượng)

Tham số của hàm repr()

Hàm repr() chỉ nhận một tham số:

 • Đối tượng có giá trị đại diện có thể in được

Giá trị trả về từ hàm repr()

Hàm repr() trả về một chuỗi giá trị đại diện có thể in ra được của đối tượng đã cho.

repr() cũng là một hàm khá đơn giản trong Python
repr() cũng là một hàm khá đơn giản trong Python

Ví dụ 1: Hàm repr() hoạt động như thế nào trong Python?

Đây là một ví dụ đơn giản của hàm repr():

var="Quantrimang"

print(repr(var))

Khi chạy chương trình, kết quả thu được là:

'Quantrimang'

Ở đây, chúng ta gán giá trị ‘Quantrimang’ cho var. Sau đó, hàm repr() trả về đúng giá trị ‘Quantrimang’ vì chuỗi ký tự này có thể in được.

Khi kết quả từ repr() đi qua hàm eval(), chúng ta sẽ nhận được đối tượng ban đầu (trong hầu hết trường hợp).

Ví dụ:

var="Quantrimang.com"

print(eval(repr(var)))

Kết quả:

Quantrimang.com

Ví dụ 2: Sử dụng __repr__() cho các đối tượng tùy chỉnh

Ở mức hệ thống, hàm repr() gọi lệnh __repr__() cho đối tượng đầu vào. Vì thế, bạn có thể dễ dàng thực hiện/ghi đè __repr__() để hàm repr() hoạt động theo cách khác.

READ:  Cập nhật ứng dụng mang đến một số tính năng mới, vá lỗi bảo mật và cải thiện sự ổn định của phần mềm. Tuy nhiên, không phải tất cả ứng dụng trên Mac cũng được cập nhật theo cách giống nhau. Một số có thể “tự thân vận động”, một số lại cần sự giúp đỡ từ bạn. Dưới đây là những cách cập nhật phần mềm trên máy Mac. | C-n.vn

Ví dụ:

class Quantrimang:
  name="QTM"

  def __repr__(self):
    return repr('Xin chào ' + self.name )

print(repr(Quantrimang()))

Kết quả:

'Xin chào QTM'
 • Các hàm Python tích hợp sẵn
 • Hàm hash() trong Python
 • Hàm tuple() trong Python
 • Hàm set() trong Python
 • Hàm map() trong Python
 • Hàm issubclass() trong Python
 • Hàm min() trong Python
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Công nghệ

Có thể bạn quan tâm