Có cách nào để xem lịch sử dòng lệnh trên tất cả các phiên PowerShell không? Windows PowerShell cho phép bạn xem mọi lệnh bạn đã thực hiện trong phiên hiện tại bằng cách sử dụng lệnh Get-History. Nhưng đôi khi điều đó là không đủ. Trong hướng dẫn này, Quantrimang.com sẽ chỉ cho bạn cách xem toàn bộ lịch sử lệnh từ tất cả các phiên trước đó trong Windows 10. | C-n.vn

Có cách nào để xem lịch sử dòng lệnh trên tất cả các phiên PowerShell không? Windows PowerShell cho phép bạn xem mọi lệnh bạn đã thực hiện trong phiên hiện tại bằng cách sử dụng lệnh Get-History. Nhưng đôi khi điều đó là không đủ. Trong hướng dẫn này, Quantrimang.com sẽ chỉ cho bạn cách xem toàn bộ lịch sử lệnh từ tất cả các phiên trước đó trong Windows 10.

Cách xem lịch sử lệnh từ các phiên PowerShell trước trong Windows 10

1. Để sử dụng chức năng xem lịch sử lệnh PowerShell, trước tiên bạn cần cài đặt mô-đun PSReadLine bằng lệnh bên dưới.

Install-Module PSReadLine
Để sử dụng chức năng xem lịch sử lệnh PowerShell, trước tiên bạn cần cài đặt mô-đun PSReadLine
Để sử dụng chức năng xem lịch sử lệnh PowerShell, trước tiên bạn cần cài đặt mô-đun PSReadLine

Nếu bạn được nhắc cài đặt NuGet Provider, hãy nhập Y và nhấn Enter.

2. Tiếp theo, nhập lệnh sau để hiển thị đường dẫn đến file, trong đó lịch sử lệnh PowerShell được lưu.

(Get-PSReadlineOption).HistorySavePath
Hiển thị đường dẫn đến file, trong đó lịch sử lệnh PowerShell được lưu
Hiển thị đường dẫn đến file, trong đó lịch sử lệnh PowerShell được lưu

3. Để xem toàn bộ lịch sử lệnh chi tiết trên bảng điều khiển PowerShell, hãy chạy lệnh này:

cat (Get-PSReadlineOption).HistorySavePath

4. Để xóa tất cả lịch sử của các lệnh PowerShell mà bạn đã nhập, hãy gõ lệnh sau:

Remove-Item (Get-PSReadlineOption).HistorySavePath
Lệnh xóa tất cả lịch sử của các lệnh PowerShell mà bạn đã nhập
Lệnh xóa tất cả lịch sử của các lệnh PowerShell mà bạn đã nhập

5. Nếu bạn cần ngăn PowerShell lưu lịch sử lệnh, hãy thực thi lệnh này:

Set-PSReadlineOption -HistorySaveStyle SaveNothing
Lệnh ngăn PowerShell lưu lịch sử lệnh
Lệnh ngăn PowerShell lưu lịch sử lệnh

6. Bất cứ khi nào bạn muốn cấu hình PowerShell để theo dõi lại tất cả các lệnh đã thực hiện, hãy chạy lệnh sau:

Set-PSReadlineOption -HistorySaveStyle SaveIncrementally

Trên đây là các lệnh bạn có thể sử dụng để kiểm soát lịch sử các lệnh đã sử dụng trong Powershell.

READ:  Giám sát mạng là vô cùng cần thiết vì nó có thể giúp ngăn chặn các cuộc tấn công và giải quyết những vấn đề trước khi chúng gây ra tổn thất tài chính cho tổ chức của bạn. | C-n.vn

Chúc bạn thực hiện thành công!

  • Cách tạo file và thư mục dễ dàng với Powershell
  • Cách đọc file văn bản trong Powershell nhanh chóng và dễ dàng
  • Cách liệt kê các driver được cài đặt trong Windows (PowerShell CMD)
  • Cách cài đặt PowerShell 7.0 trong Windows 10/8/7
  • Cách vô hiệu hóa hoàn toàn PowerShell 2.0 trong Windows 10
  • Phải làm gì để sửa lỗi Powershell has stopped working problem?
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Công nghệ