Nghĩa Của Từ ' Đầu Xuôi Đuôi Lọt, Đầu Xuôi Thì Đuôi Lọt

đầu xuôi đuôi lọt <đầu xuôi đuôi lọt>*tục ngữ- well begun is half done; a good beginning makes a good ending
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “đầu xuôi đuôi lọt”, trong bộ từ điển Tiếng c-n.vnệt – Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ đầu xuôi đuôi lọt, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ đầu xuôi đuôi lọt trong bộ từ điển Tiếng c-n.vnệt – Tiếng Anh

1. Đầu đuôi sao?

What happened?

2. Đầu hay đuôi?

Heads or tails?

3. Đầu đuôi là thế này.

Đang xem: đầu xuôi đuôi lọt

It turns out, all sorts of things.

4. Có một cánh cửa cầu tàu trên mạn phải đuôi tàu ” to đến mức một cỗ xe ngựa có thể chui lọt ” .

There was a gangway door on the starboard side aft ” large enough to drive a horse and cart through . “

5. Thường thì con sẽ kể đầu đuôi.

Normally, I would be all, ” Oh, let's catch up. “

6. Cô ta bắt đầu theo đuôi tao.

She started following me.

7. Con nói không đầu đuôi gì hết.

You're not making sense.

8. Một nước bội nghịch từ ‘đầu tới đuôi’

From ‘Head to Tail’ —A Nation of Rebels

9. Tôi không thể hiểu đầu đuôi gì hết.

I couldn't make head nor tail of it.

10. Chúng có một đầu đỏ, đuôi và bụng.

It has a red head, tail and belly.

11. Phần đuôi xe rơi mất vào tuần đầu.

Bum clutch blew the first week.

12. Tôi xin phép kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Let me start at the beginning.

13. Manchester L7246 Mẫu thử đầu tiên có đuôi kép.

Manchester L7246 First prototype originally with twin tail.

14. Nhưng tôi kể câu chuyện không có đầu đuôi.

Xem thêm: Vỏ Bình Ga Bao Nhiêu Tiền Mới Nhất 2021, Giá Vỏ Bình Gas Petrolimex Bao Nhiêu Tiền

But I am getting ahead of myself.

15. Chúng ta hãy xem lại đầu đuôi câu chuyện.

Let’s see how this came about.

16. Đầu và đuôi, chồi và cói,* trong một ngày.

Head and tail, shoot and rush,* in one day.

17. đừng buông xuôi!

c-n.vnnce, don't let go!

18. Nghe chẳng có đầu đuôi gì với tôi cả.

It don't make a bit of sense to me.

19. Đừng buông xuôi!

Don't let go!

20. Nhưng tôi đang kể chuyện chẳng đầu đuôi gì cả.

But I am getting ahead of myself.

21. Đầu, tai và đuôi rất tối, đôi khi màu đen.

Their heads, ears and tails are very dark, sometimes black.

22. Vào đầu tháng 7, đuôi đã dài thêm lên 6° và vào ngày 16 tháng 7 đuôi dài đến 45°.

By the beginning of July the tail had grown to 6° and by the 16th of July to 45°.

23. + Họ sẽ làm đầu còn anh em sẽ làm đuôi.

+ He will become the head, while you yourself will become the tail.

24. Rồi em buông xuôi.

Then I floated.

Xem thêm: Chim Bay Vào Nhà – Tốt Hay Xấu Cho Gia Chủ 2021

25. Lúc đầu, mọi c-n.vnệc đều êm xuôi, nhưng dần dần người mượn bắt đầu chểnh mảng thực hiện cam kết.

Có thể bạn quan tâm