Giải câu hỏi 2 Bài 4 trang 13 Toán 8 Tập 1 | C-n.vn

Đề bài
Phát biểu hằng đẳng thức (4) bằng lời.
Áp dụng:
a) Tính ((x+1)^3)
b) Tính ((2x+y)^3)
Video hướng dẫn giải

Hằng đẳng thức
({left( {A + B} right)^3} = {A^3} + 3{A^2}B + 3A{B^2} + {B^3})  (4)

Lời giải chi tiết

Phát biểu:Lập phương của tổng hai biểu thức bằng tổng của lập phương biểu thức thứ nhất, ba lần tích của bình phương biểu thức thứ nhất và biểu thức thứ hai, ba lần tích của biểu thức thứ nhất và bình phương biểu thức thứ hai và lập phương biểu thức thứ hai.Áp dụng:(begin{array}{l}a),{left( {x + 1} right)^3} = {x^3} + 3{x^2}.1 + 3x{.1^2} + {1^3}\= {x^3} + 3{x^2} + 3x + 1\b),{left( {2x + y} right)^3}\= {left( {2x} right)^3} + 3.{left( {2x} right)^2}.y + 3.2x.{y^2} + {y^3}\= 8{x^3} + 3.4{x^2}.y + 6x{y^2} + {y^3}\= 8{x^3} + 12{x^2}y + 6x{y^2} + {y^3}end{array})Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Nỗi oan hại chồng (Trích Quan Âm Thị Kính). | C-n.vn