Lesson Six. – Unit 7 | C-n.vn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Listening
1. Listen and circle the correct word.
(Nghe và chọn từ đúng.)

1. Nam looks after the big / little animals.
2. His favorite animals are the lions / parrots / monkeys.
3. There are 23 / 32 / 17 monkeys at the zoo.
4. There are five / four / seven parrots at the zoo.
5. Fred is blue and green / black and white / yellow and pink.
6. Fred can write / read / talk.Phương pháp giải:Bài nghe:
This is Nam. He works in the zoo.
1. We looks after the little animals.
2. My favorite animals are the monkeys. They are very funny.
3. We have 23 monkeys at the zoo, at the moment.
4. We  also look after parrots. We have four parrots at the zoo.
5. My favorite parrots is Fred. He is blue and green.
6. Fred can talk. He can say “Hello, I’m pretty parrot. ” Everyone love that.
Tạm dịch:
Đây là Nam. Anh ấy làm việc trong sở thú.
1. Chúng tôi chăm sóc những con động vật nhỏ.
2. Động vật yêu thích của tôi là khỉ. Chúng rất thú vị.
3. Chúng tôi có 23 con khỉ ở vườn thú lúc này.
4. Chúng tôi cũng chăm sóc những con vẹt. Chúng tôi có 4 con vẹt trong vườn thú
5. Con vẹt yêu thích của tôi là Fred. Nó màu xanh nước biển và xanh lá cây.
6. Fred có thể nói. Nó có thể nói “Xin chào, tôi là con vẹt xinh đẹp”. Mọi người rất thích nó.Lời giải chi tiết:1. Nam looks after the little animals.
2. His favorite animals are the monkeys.
3. There are 23 monkeys at the zoo.
4. There are four parrots at the zoo.
5. Fred is blue and green.
6. Fred can talk. 

READ:  Soạn bài xưng hô trong hội thoại (chi tiết) | C-n.vn

Câu 2

2. Ask and answer.
(Hỏi và trả lời.)
+ What are Nam’s favorite animals? => They’re monkeys.
(Động vật yêu thích của Nam là gì? -> Là những con khỉ.)
+ How many monkeys are there? => There are …
(Có bao nhiêu con khỉ.)Lời giải chi tiết:+ How many monkeys are there? => There are 23 monkeys.
(Có bao nhiêu con khỉ? -> Có 23 con khỉ.)
+ How many parrots at the zoo? => There are four parrots at the zoo.
(Trong sở thú có bao nhiêu con vẹt? -> Trong sở thú có bốn con vẹt.)

Câu 3

3. 
Lời giải chi tiết:At the zoo, there are some big animals like elephants, giraffes, and lion. There are some small animals like monkeys, parrots, and birds. My favorite animals are the  monkeys. I don’t like tigers very much!
(Trong sở thú, có một số động vật lớn như voi, hươu cao cổ, và sư tử. Có một số động vật nhỏ như khỉ, con vẹt, và chim. Động vật yêu thích của tôi là khỉ. Tôi không thích hổ lắm.)
Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập