Những nét chung – Các nước Mĩ La-tinh | C-n.vn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục I

I. Những nét chung

Lược đồ các nước Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai
– Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ La-tinh bị lệ thuộc và trở thành “sân sau” của Mĩ.
– Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình Mĩ La-tinh có nhiều biến chuyển.
+ Năm 1959, cách mạng Cuba thắng lợi.
+ Những năm 60 đến những năm 80 của TK XX, đấu tranh vũ trang bùng nổ ở nhiều nước Mĩ La-tinh và trở thành “Lục địa bùng cháy”, lật đổ chính quyền độc tài phản động ở nhiều nước, thành lập chính quyền dân tộc – dân chủ.
– Ở Chi-lê, Chính phủ của Liên minh đoàn kết nhân dân đã lãnh đã thực thực hiện những chính sách cải cách tiến bộ, củng cố độc lập chủ quyền dân tộc.
– Ở Ni-ca-ra-goa, mặt trận Xan-đi-nô lãnh đạo nhân dân lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ, đưa đất nước phát triển theo con đường dân chủ.
– Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, các nước Mĩ La-tinh thu được nhiều thành tựu quan trọng: củng cố độc lập chủ quyền, dân chủ hóa sinh hoạt chính trị, phát triển kinh tế,…
– Đầu những năm 90, tình hình kinh tế, chính trị ở nhiều nước Mĩ La-tinh gặp nhiều khó khăn.

READ:  Bài 37 trang 79 SGK Toán 8 tập 2 | C-n.vn

ND chính


Những nét cơ bản của các nước Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập