Gửi Tiền Gửi Ngân Hàng Tiếng Anh Là Gì ? Tiền Gửi Ngân Hàng In English

Tiền gửi ngân hàng tăng đáng kể trong năm 2004, cùng với tỷ lệ phần trăm của các loại tiền tệ địa phương trong tổng số tiền gửi.

Đang xem: Tiền gửi ngân hàng tiếng anh là gì

Bank deposits rose significantly in 2004, along with the percentage of local currency in total deposits.
Năm 1921, trong một nỗ lực để ngăn chặn lạm phát, quốc hội Hungary đã thông qua cuộc cải cách Hegedüs, trong đó đánh thuế 20% đối với tiền gửi ngân hàng.
In 1921, in an attempt to stop inflation, the national assembly of Hungary passed the Hegedűs reforms, including a 20% levy on bank deposits.
Vậy là trong trường hợp 1, để dòng tiền ra của bạn là 41, 500 USD, giả định bạn có 10, 000 USD từ số tiền gửi ngân hàng, tiền thuê nhà của bạn sẽ là 51, 500 USD đúng không?
So in this first scenario, in order for your net outflow to be $41, 500, assuming you”re getting $10, 000 from the money in the bank, your rent would have to be $51, 500.
Nó được xây dựng nhằm hỗ trợ mỗi người có một quyền công dân về mặt tài chính ngay từ lúc mới sinh thông qua một tài khoản tiết kiệm liên kết chặt chẽ với tiền gửi ngân hàng .
It is designed to start each person with a financial citizenship at birth through a savings account connected to a bank deposit .
Rupee (=100 cent) trở thành đơn vị tiền gửi ngân hàngtiền thanh toán hợp pháp duy nhất của Ceylon từ ngày hiệu lực 1 tháng 1 năm 1872, thay thế cho bảng Anh với tỉ lệ quy đổi 1 rupee = 2 shilling 3 penny.
Thus, the rupee of 100 cents became Ceylon”s money of account and sole legal tender effective 1 January 1872, replacing British currency at a rate of 1 rupee = 2 shillings 3 pence.
Ngay khi nhận được lương, bạn có thể dành ra một số tiền để gửi ngân hàng hoặc cất giữ ở một nơi khác.
As soon as you get paid, deposit the amount you wish to save in a bank or other location for safekeeping.
Xây dựng 500,000 căn nhà do nhà nước quản lý mỗi năm, gồm cả 150,000 nhà ở xã hội, được cung cấp vốn bởi việc tăng gấp đôi trần của Một khoản tiền gửi ngân hàng, các vùng thực hiện điều này bằng cách chuẩn bị đất đai thuộc chính quyền địa phương trong vòng năm năm.
Construction of 500 000 homes per year, including 150 000 social, funded by a doubling of the ceiling of the A passbook, the State making available its local government land within five years.
The man of the house and his wife were quite ill, but they needed to deposit some money in the bank.
Cha mẹ hoặc những người trưởng thành khác có thể giúp bạn học những kỹ năng thực tế như lập ngân sách, gửi tiền ngân hàng và thanh toán hóa đơn.
Parents or other adults can help you acquire practical skills with banking, budgeting, and bill paying.

READ:  Sops Là Gì ? Hệ Thống Quy Trình Của Sop Trong Các Lĩnh Vực Tìm Hiểu Về Sop Trong Các Lĩnh Vực

Xem thêm: Giải Thích Giá Trị Thặng Dư Là Gì ? Giá Trị Thặng Dư Là Gì

Nguồn tiền lớn nhất của ngân hàngtiền gửi ; tiền các chủ tài khoản giao phó cho ngân hàng cất giữ an toàn và dùng trong các giao dịch tương lai , cũng như số tiền lãi khiêm tốn .
The largest source by far of funds for banks is deposits ; money that account holders entrust to the bank for safekeeping and use in future transactions , as well as modest amounts of interest .
Mục tiêu thường là để thu hút tiền gửi cho “ngân hàng” không có bảo hiểm này, mặc dù một số cũng có thể bán cổ phiếu đại diện quyền sở hữu của “ngân hàng”.
The objective is usually to solicit for deposits to this uninsured “bank“, although some may also sell stock representing ownership of the “bank”.
Một người bảo vệ của ngân hàng và những người khác giục anh rút số tiền đó ra, rồi gửi vào ngân hàng khác.
A bank security guard and others urged him to withdraw the money and deposit it for himself in another bank.
Hoảng loạn lan rộng trên toàn nước Mỹ khi đại đa số người dân rút tiền gửi từ các ngân hàng trong khu vực của họ.
Panic extended across the nation as vast numbers of people withdrew deposits from their regional banks.
Buffet cho rằng , những tài sản đầu tư liên quan đến tiền tệ chứa đựng rủi ro ngoài trái phiếu ra còn có các quỹ tiền tệ , tài sản thế chấp và gửi tiền ngân hàng .
Buffett said other currency-based investments that may pose a risk include money – market funds , mortgages and bank deposits .
Phân phối xảy ra khi tỷ lệ lạm phát cao nhưng lãi suất ngân hàng bị đình trệ và người gửi tiền ngân hàng có thể nhận được lợi nhuận tốt hơn bằng cách đầu tư vào các quỹ tương hỗ hoặc chứng khoán.
Disintermediation occurs when inflation rates are high but bank interest rates are stagnant and the bank depositors can get better returns by investing in mutual funds or in securities.
Một nguồn tiền gửi cho các ngân hàng là các nhà môi giới người ký quỹ số tiền lớn thay mặt cho các nhà đầu tư thông qua MAIC hoặc các công ty tín thác khác.
One source of deposits for banks is brokers who deposit large sums of money on behalf of investors through trust corporations.
Các thỏa thuận gửi tiền ngân hàng thường cung cấp cho ngân hàng có thể xử lý các giao dịch theo thứ tự bất kỳ, với quyết định của ngân hàng.

READ:  7 Công Cụ Qc Là Gì ? 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng (7Qc) Là Gì

Xem thêm: Bói Nốt Ruồi Trên Mặt Đàn Ông, Xem Bói Nốt Ruồi Trên Cơ Thể Đàn Ông

Bank deposit agreements usually provide that the bank may clear transactions in any order, at the bank”s discretion.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: kiến thức chung