Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó | C-n.vn


Bài 38 : Luyện tập
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 44 VBT toán 4 bài 38 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 39 : Luyện tập chung
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39 VBT toán 4 bài 39 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 40 : Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 46 VBT toán 4 bài 40 : Góc nhọn, góc tù, góc bẹt với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 41 : Hai đường thẳng vuông góc
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 VBT toán 4 bài 41 : Hai đường thẳng vuông góc với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 42 : Hai đường thẳng song song
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 VBT toán 4 bài 42 : Hai đường thẳng song song với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 43 : Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 51 VBT toán 4 bài 43 : Vẽ hai đường thẳng vuông góc với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 44 : Vẽ hai đường thẳng song song
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 52 VBT toán 4 bài 44 : Vẽ hai đường thẳng song song với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 45 : Thực hành vẽ hình chữ nhật
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 53 VBT toán 4 bài 45 : Thực hành vẽ hình chữ nhật với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 46 : Thực hành vẽ hình vuông
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 54 VBT toán 4 bài 46 : Thực hành vẽ hình vuông với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 47 : Luyện tập
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 55, 56 VBT toán 4 bài 47 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 48 : Luyện tập chung
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57, 58 VBT toán 4 bài 48 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 49 : Nhân với số có một chữ số
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 59 VBT toán 4 bài 49 : Nhân với số có một chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 50 : Tính chất giao hoán của phép nhân
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 60 VBT toán 4 bài 50 : Tính chất giao hoán của phép nhân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 51 : Nhân với 10, 100, 1000, … Chia cho 10, 100, 1000, …
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 61 VBT toán 4 bài 51 : Nhân với 10, 100, 1000, … Chia cho 10, 100, 1000, … với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 52 : Tính chất kết hợp của phép nhân
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 62 VBT toán 4 bài 52 : Tính chất kết hợp của phép nhân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 53 : Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63 VBT toán 4 bài 53 : Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 54 : Đề-xi-mét vuông
Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 64 VBT toán 4 bài 54 : Đề-xi-mét vuông với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 55 : Mét vuông
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 65 VBT toán 4 bài 55 : Mét vuông với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 56 : Nhân một số với một tổng
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 66 VBT toán 4 bài 56 : Nhân một số với một tổng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 57 : Nhân một số với một hiệu
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 67 VBT toán 4 bài 57 : Nhân một số với một hiệu với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 58 : Luyện tập
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 68 VBT toán 4 bài 58 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 59 : Nhân với số có hai chữ số
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 69 VBT toán 4 bài 59 : Nhân với số có hai chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 60 : Luyện tập
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 70 VBT toán 4 bài 60 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 61 : Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 71 VBT toán 4 bài 61 : Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 62 : Nhân với số có ba chữ số
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 72 VBT toán 4 bài 62 : Nhân với số có ba chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 63 : Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 73 VBT toán 4 bài 63 : Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 64 : Luyện tập
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 74 VBT toán 4 bài 64 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 65 : Luyện tập chung
Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 75, 76 VBT toán 4 bài 65 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 66 : Chia một tổng cho một số
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 76, 77 VBT toán 4 bài 66 : Chia một tổng cho một số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 67 : Chia cho số có một chữ số
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 78 VBT toán 4 bài 67 : Chia cho số có một chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 68 : Luyện tập
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 79 VBT toán 4 bài 68 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 69 : Chia một số cho một tích
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 80 VBT toán 4 bài 69 : Chia một số cho một tích với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 70 : Chia một tích cho một số
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 81 VBT toán 4 bài 70 : Chia một tích cho một số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 71 : Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 82VBT toán 4 bài 71 : Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 72 : Chia cho số có hai chữ số
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 83 VBT toán 4 bài 72 : Chia cho số có hai chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 73 : Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 84 VBT toán 4 bài 73 : Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 74 : Luyện tập
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 85 VBT toán 4 bài 74 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 75 : Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 86 VBT toán 4 bài 75 : Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 76 : Luyện tập
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 87 VBT toán 4 bài 76 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 77 : Thương có chữ số 0
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 88 VBT toán 4 bài 77 : Thương có chữ số 0 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 78 : Chia cho số có ba chữ số
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 89 VBT toán 4 bài 78 : Chia cho số có ba chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 79 : Luyện tập
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 90 VBT toán 4 bài 79 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 80 : Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91 VBT toán 4 bài 80 : Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 81 : Luyện tập
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 92 VBT toán 4 bài 81 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 82 : Luyện tập chung
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 93 VBT toán 4 bài 82 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 83 : Tự kiểm tra
Giải bài tập phần 1, 2 trang 94, 95 VBT toán 4 bài 83 : Tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 36 : Luyện tập
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42 VBT toán 4 bài 36 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 35 : Tính chất kết hợp của phép cộng
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 41 VBT toán 4 bài 35 : Tính chất kết hợp của phép cộng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 34 : Biểu thức có chứa ba chữ
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 40 VBT toán 4 bài 34 : Biểu thức có chứa ba chữ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 33 : Tính chất giao hoán của phép cộng
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39 VBT toán 4 bài 33 : Tính chất giao hoán của phép cộng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhấtBài 32 : Biểu thức có chứa hai chữ
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 38 VBT toán 4 bài 32 : Biểu thức có chứa hai chữ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 31 : Luyện tập
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 37 VBT toán 4 bài 31 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 30 : Phép trừ
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 36 VBT toán 4 bài 30 : Phép trừ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 29 : Phép cộng
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 35 VBT toán 4 bài 29 : Phép cộng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Bài 2 trang 137 (Luyện tập chung) SGK Toán 5 | C-n.vn