Trong Python, hàm str() sẽ đưa đối tượng được chọn về dạng chuỗi. | C-n.vn

Trong Python, hàm str() sẽ đưa đối tượng được chọn về dạng chuỗi.

Cú pháp của hàm str() trong Python

Hàm str() trong Python có cú pháp là:

str(object, encoding='utf-8', errors="strict")

Tham số của hàm str()

Hàm str() có 3 tham số:

 • Đối tượng: Là đối tượng có thể hiển thị theo dạng chuỗi. Nếu không được cung cấp, kết quả trả về là một chuỗi trống.
 • encoding: Encoding của một đối tượng. Nếu không được cung cấp, encoding mặc định là UTF-8.
 • errors: Phản hồi khi encoding bị lỗi. Giá trị mặc định là ‘strict’

Có 6 loại errors:

 • strict: Phản hồi mặc định làm tăng ngoại lệ UnicodeDecodeError khi gặp lỗi
 • ignore: Loại bỏ Unicode không thể encoding trong kết quả
 • replace: Thay thế Unicode không thể encoding bằng một dấu chấm hỏi
 • xmlcharrefreplace: Chèn tham chiếu ký tự XML thay cho Unicode không thể encoding
 • blackslashreplace: Chèn một chuỗi uNNNN thay cho Unicode không thể encoding
 • nameraplace: Chèn một chuỗi N{…} thay cho Unicode không thể encoding
Hàm str() trong Python trả về dạng chuỗi của một đối tượng
Hàm str() trong Python trả về dạng chuỗi của một đối tượng

Giá trị trả về của hàm str()

Hàm str() trả về một chuỗi được coi là đại diện không chính thức hoặc có thể in được của một đối tượng.

READ:  YouTube hiện nay là trang xem video, đăng tải video lớn nhất trên thế giới. Người dùng có thể tìm kiếm bất cứ nội dung video mình muốn. Tuy nhiên nhiều gia đình có con nhỏ luôn lo lắng về những video có nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ khi chúng sử dụng YouTube. Nếu vậy người dùng có thể sử dụng YouTube Kids, kênh YouTube dành riêng cho trẻ em. | C-n.vn

Ví dụ 1: Chuyển đổi đối tượng thành chuỗi bằng str()

Nếu 2 tham số encodingerrors không được cung cấp, hàm str() gọi method __str__() nội bộ của một đối tượng.

Nếu không thể tìm thấy method __str__(), nó sẽ gọi hàm repr(obj) để thay thế.

Ví dụ:

tentrang = str('Quantrimang.com')
print(tentrang)

Khi chạy chương trình, kết quả chúng ta thu được là:

Quantrimang.com

Lưu ý: Biến kết quả sẽ chứa một chuỗi.

Ví dụ 2: Hàm str() hoạt động như thế nào với các bytes?

Nếu tham số encodingerrors được cung cấp, tham số đầu tiên – đối tượng – sẽ phải là một đối tượng dạng bytes (bytes hoặc bytearray).

Nếu đối tượng dạng bytes hoặc bytearray, hàm str() sẽ gọi method bytes.decode(ecoding, errors).

Bên cạnh đó, nó sẽ lấy đối tượng bytes trong buffer trước khi gọi method decode().

Ví dụ

# str() xử lý đối tượng dạng bytes
b = bytes('Quantrimöng', encoding='utf-8')

print(str(b, encoding='ascii', errors="ignore"))

Kết quả trả về là:

Quantrimng

Ở đây, ký tự ö không thể decode bằng ASCII. Vì thế, nó sẽ gây ra lỗi. Tuy nhiên, chúng ta đã đặt tham số errors=”ignore” nên Python sẽ bỏ qua ký tự không thể decode bằng hàm str().

 • Các hàm Python tích hợp sẵn
 • Python là gì? Tại sao nên chọn Python?
 • Vòng lặp for trong Python
 • Hàm oct() trong Python là gì?
 • Hàm memoryview() trong Python
 • Hàm hash() trong Python
 • Hàm reversed() trong Python
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Công nghệ

Có thể bạn quan tâm