Trong Python, oct() là một hàm khá đơn giản. Ứng dụng của nó là chuyển các số nguyên sang dạng bát phân. | C-n.vn

Trong Python, oct() là một hàm khá đơn giản. Ứng dụng của nó là chuyển các số nguyên sang dạng bát phân.

Cú pháp hàm oct()

Cú pháp của hàm oct() là:

oct(x)

Tham số của hàm oct()

Hàm oct() nhận một tham số x. Tham số x có thể là:

 • Một số nguyên (nhị phân, thập phân hoặc thập lục phân)
 • Nếu không phải là số nguyên thì cần triển khai hàm __index__() để trả về số nguyên

Giá trị trả về từ hàm oct()

Hàm oct() trả về một chuỗi bát phân của tham số.

oct() là một hàm khá đơn giản trong Python()

Ví dụ 1: Hàm oct() trong Python hoạt động như thế nào?

Chúng ta sẽ tiến hành đổi một vài số nguyên sang dạng bát phân nhờ hàm oct():

# thập phân sang bát phân
print('bát phân của(10) là:', oct(10))

# nhị phân sang bát phân
print('bát phân của(0b101) là:', oct(0b101))

# thập lục phân sang bát phân
print('bát phân của(0XA) là:', oct(0XA))

Khi chạy chương trình, kết quả thu được là:

bát phân của(10) là: 0o12
bát phân của(0b101) là: 0o5
bát phân của(0XA) là: 0o12

Ví dụ 2: Cách triển khai hàm oct() cho đối tượng tùy chỉnh

class QuanTriMang:
  nhanvien = 6969

  def __index__(self):
    return self.nhanvien

  def __int__(self):
    return self.nhanvien

SoNV = QuanTriMang()
print('Dạng bát phân là:', oct(SoNV))

Khi chạy chương trình, kết quả thu được là

Dạng bát phân là: 0o15471

Ở đây, lớp QuanTriMang đã thực hiện hai lệnh __index__()__int__() để trở về dạng số nguyên. Đây chính là lý do tại sao chúng ta có thể sử dụng oct() lên một đối tượng của QuanTriMang.

Chú ý: Để đảm bảo tính tương thích, bạn nên thực hiện __index__()__int__() với cùng một đầu ra.

 • Các hàm Python tích hợp sẵn
 • Hàm hash() trong Python
 • Hàm float() trong Python
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Công nghệ

Có thể bạn quan tâm