Unit 16 trang 166 SGK Tiếng Anh 10 | C-n.vn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

BEFORE YOU READ 
Work in pairs.
(Làm việc theo cặp)
1.  List some historical places you know in Vietnam.
2. Is Van Mieu – Quoc Tu Giam a historical place?
3. What do you know about this place?Lời giải chi tiết:1. I know some historical places like Den Hung Remains (Di tích đền Hùng), Dien Bien phu, Cu Chi Tunnel (Địa đạo Củ Chi), Hue Imperial City (Kinh thành Huế), Co Loa Citadel,…
2. Yes, it is.
3. Van Mieu is the largest and the most important temple in Ha Noi. It was founded in 1070 by Emperor Ly Thanh Tong, and dedicated to Confucius. In the Courtyard of the Steles, you can see 82 Steles, on which are recorded the names of successful examination scholars. Each side is carried on the back of a tortoise, but they are arranged in no chronological order.
Tạm dịch:
1. Liệt kê một số địa danh lịch sử mà bạn biết ở VN.
=> Tôi biết một số di tích lịch sử như Đền thờ Đền Hùng (Di tích đền Hùng),Điện Biên phủ, Địa đạo Củ Chi, Hoàng thành Huế (Kinh thành Huế), Thành Cổ Loa, …
2. Văn Miếu – Quốc Tử Giám có phải là một di tích lịch sử không?
=> Có, đúng vậy.
3. Bạn biết gì về địa điểm này?
=> Văn Miếu là ngôi chùa lớn nhất và quan trọng nhất tại Hà Nội. Nó được thành lập năm 1070 bởi Hoàng đế Lý Thánh Tông, và dành riêng cho Khổng Tử. Trong sân của bia đá bạn có thể thấy 82 bia đá, trên đó được ghi lại tên của các học giả kiểm tra thành công. Mỗi bên được thực hiện trên lưng của một con rùa, nhưng chúng không được sắp xếp theo thứ tự thời gian.

While

WHILE YOU READ 
Read the passage, and then do the tasks that follow.
(Đọc đoạn văn, và sau đó làm bài tập theo sau.) 

Van Mieu – Quoc Tu Giam is a famous historical and cultural site in Hanoi. Originally built in 1070 in the Ly dynasty. Van Mieu was representative of Confucian ways of thought and behaviour. Six years later, Quoc Tu Giam. the first university of Vietnam, was established on the grounds of Van Mieu. Between 1076 and 1779, Quoc Tu Giam educated thousands of talented men for the country. In 1482, Van Mieu became a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation. The names, places of birth and achievements of top students in royal examinations were engraved on stone stelae. These stelae, carried on the backs of giant tortoises, arc still standing today and they attract great interest from visitors.

After more than 900 years of existence. Van Mieu is an example of well-preserved traditional Vietnamese architecture. The banyan trees in Van Mieu, which witnessed festivals and examinations during feudal times, continue to flourish. Van Mieu – Quoc Tu Giam is a site of national pride for Vietnamese people.Phương pháp giải:Dịch bài đọc:
Văn Miếu – Quốc Tử Giám là địa danh văn hóa lịch sử nổi tiếng ở Hà Nội. Đầu tiên được xây dựng năm 1070 vào triều đại nhà Lý, Văn Miếu tượng trưng cho phương cách suy nghĩ và hình xử theo Nho giáo. Sáu năm sau, Quốc Tử Giám, đại học đầu tiên ở Việt Nam, được thành lập trên nền tảng của Văn Miếu. Khoảng giữa những năm 1076 và 1779, Quốc Tử Giám đã giáo dục hàng ngàn người tài ba cho đất nước. Năm 1842, Văn Miếu trở thành nơi tôn vinh những học giả lỗi lạc của dân tộc. Tên, năm sinh và những thành tựu của những thí sinh đỗ đầu trong những kỳ thi Đình được khắc vào bia đá. Những bia đá này đứng trên lưng những con rùa khổng lồ, ngày nay vẫn còn và chúng thu hút sự chú ý của khách thăm.
Sau hơn 900 năm hiện hữu. Văn Miếu là mẫu kiến trúc truyền thống Việt Nam được bảo quản kỹ lưỡng. Cây đa ở Văn Miếu, chứng kiến bao lễ hội và kỳ thi trong suốt những triều đại phong kiến tiếp tục phát triển. Văn Miếu — Quốc Tử Giám là một địa danh của niềm tự hào dân tộc của người dân Việt.

READ:  Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam | C-n.vn

Task 1

Task 1: Choose A, B, or C that best suits the meaning of the italicised word.
(Chọn A, B hoặc C phù hợp nhất với nghĩa của từ in nghiêng.)
1. Van Mieu was originally built in 1070 in the Ly dynasty.
A. beautifully             B. initially              C. finally
2. It is representative of Confucian ways of thought and behaviour.
A. typical                   B. fond                  C. traditional
3. Van Mieu was a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation.
A. ignore                   B. gather                C. honor
4. The stone stelae were engraved with the names of the top students in royal examinations.
A. printed                 B. carved               C. washed
5. The banyan trees in Van Mieu continue to flourish even now.
A. slow down            B. fall off                C. grow wellLời giải chi tiết:1.B           2. A           3. C            4. B             5. C
Tạm dịch:
1. Văn Miếu ban đầu được xây dựng vào năm 1070 trong thời nhà Lý.
A. đẹp                 B. ban đầu           C. cuối cùng
2. Nó là đại diện cho cách suy nghĩ và hành vi của Nho giáo.
A. điển hình         B. thích               C. truyền thống
3. Văn Miếu là nơi tưởng niệm những học giả xuất sắc nhất của đất nước.
A. bỏ qua             B. thu thập           C. vinh danh
4. Các bia đá được khắc tên của các sinh viên hàng đầu trong kỳ thi hoàng gia.
A. in                     B. chạm khắc        C. rửa sạch
5. Các cây đa ở Văn Miếu tiếp tục phát triển mạnh ngay cả bây giờ.
A. làm chậm          B. rơi ra                C. phát triển tốt

READ:  Cách dùng những cấu trúc động từ nguyên mẫu sau động từ bị động | C-n.vn

Task 2

Task 2: Decide whether the following sentences are True (T) or False (F).
(Quyết định những câu sau đúng (T) hay sai (F).)
1. The construction of Van Mieu took place between 1076 and 1779.
2. Quoc Tu Giam is considered to be the first university of Vietnam.
3. Thousands of talented men w ere trained in Quoc Tu G¡am from the 11th to the 19th century.
4. Van Mieu has now lost most of its traditional Vietnamese architecture.
5. Festivals and examinations used to be held in Van Mieu – Quoc Tu Giam.
6. Visitors can still see some trees which have been in Van Mieu for a long time.Lời giải chi tiết:1. F (The construction of Van Mieu took place in 1070.)
2. T
3. F (Thousands of talented men were trained in Quoc Tu Giam from the 11th to the 18th centuries.)
4. F (Van Mieu is still an example of well-preserved traditional Vietnamese  architecture.)
5. T
6. T
Tạm dịch:
1. Việc xây dựng Văn Miếu diễn ra từ 1076 đến 1779.
2. Quốc Tử Giám được coi là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.
3. Hàng ngàn người tài giỏi được đào tạo tại Quốc Tử Giám từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 19.
4. Văn Miếu hiện nay đã mất hầu hết các kiến trúc truyền thống của Việt Nam.
5. Lễ hội và kỳ thi thường được tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
6. Du khách vẫn có thể nhìn thấy một số cây đã được ở Văn Miếu trong một thời gian dài.

After

AFTER YOU READ  
Work in groups. Talk about Van Mieu — Quoc Tu Giam. using the suggestions below.
(Làm việc từng nhóm. Nói về Văn Miếu – Quốc Tử Giám, dùng những ý đề nghị dưới đây.)
– Why is Van Mieu – Quoc Tu Giam a place of interest?
– When and where were they built?
– What were their functions?
– What is special about the stelae there?
AFTER YOU READ  
Work in groups. Talk about Van Mieu — Quoc Tu Giam. using the suggestions below.
(Làm việc từng nhóm. Nói về Văn Miếu – Quốc Tử Giám, dùng những ý đề nghị dưới đây.)
– Why is Van Mieu – Quoc Tu Giam a place of interest?
– When and where were they built?
– What were their functions?
– What is special about the stelae there?
Hướng dẫn giải:
Van Mieu — Quoc Tu Giam is a place of interest because it is a famous historical and cultural site in Hanoi.
They were built in Ha Noi by King Ly Thanh Tong in 1070 and in 1076.
Between 1076 and 1779, Quoc Tu Giam was a place to produce the talented for the nation. And 1482, Van Mieu became a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation, who were successful in royal examination students…
On the stone stelea, standing on the backs of giant tortoises, were engraved the names, places of birth and achievements of top students in royal examinations.
Tạm dịch:
Văn Miếu – Quốc Tử Giám là một nơi đáng chú ý vì nó là một di tích lịch sử và văn hóa nổi tiếng ở Hà Nội.
Chúng được xây dựng tại Hà Nội bởi vua Lý Thánh Tông vào năm 1070 và năm 1076.
Từ năm 1076 đến năm 1779, Quốc Tử Giám là nơi đào tạo tài năng  cho đất nước. Và năm 1482, Văn Miếu trở thành một nơi tưởng niệm những học giả xuất sắc nhất của đất nước, những người đã thành công trong các sinh viên kiểm tra hoàng gia …
Trên bia đá, đứng trên lưng rùa khổng lồ, đã được khắc tên, nơi sinh và thành tựu của học sinh hàng đầu trong kỳ thi hoàng gia.
Loigiaihay.comLời giải chi tiết:Van Mieu — Quoc Tu Giam is a place of interest because it is a famous historical and cultural site in Hanoi.
They were built in Ha Noi by King Ly Thanh Tong in 1070 and in 1076.
Between 1076 and 1779, Quoc Tu Giam was a place to produce the talented for the nation. And 1482, Van Mieu became a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation, who were successful in royal examination students…
On the stone stele, standing on the backs of giant tortoises were engraved the names, places of birth and achievements of top students in royal examinations.
Tạm dịch:
Văn Miếu – Quốc Tử Giám là một nơi đáng chú ý vì nó là một di tích lịch sử và văn hóa nổi tiếng ở Hà Nội.
Chúng được xây dựng tại Hà Nội bởi vua Lý Thánh Tông vào năm 1070 và năm 1076.
Từ năm 1076 đến năm 1779, Quốc Tử Giám là nơi đào tạo tài năng  cho đất nước. Và năm 1482, Văn Miếu trở thành một nơi tưởng niệm những học giả xuất sắc nhất của đất nước, những người đã thành công trong các sinh viên kiểm tra hoàng gia …
Trên bia đá, đứng trên lưng rùa khổng lồ, đã được khắc tên, nơi sinh và thành tựu của học sinh hàng đầu trong kỳ thi hoàng gia.
Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập