Vua tôi nhà Lý đã làm gì trước âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống ? | C-n.vn

Đề bài
Vua tôi nhà Lý đã làm gì trước âm mưu xâm lược của nhà Tống?
Video hướng dẫn giải

dựa vào sgk trang 39, 40 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Trước âm mưu xâm lược của nhà Tống, vua tôi nhà Lý đã:- Chuẩn bị đối phó:+ Cử thái úy Lý Thường Kiệt  làm người chỉ huy, tổ chức cuộc kháng chiến.+ Quân đội luyện tập và canh phòng suốt ngày đêm.+ Các tù trưởng được phong chức tước cao, được lệnh mộ thêm binh đánh trả các cuộc quấy phá, làm thất bại âm mưu dụ dỗ của nhà Tống.+ Đem quân xuống phía Nam, đánh bại ý đồ tiến công phối hợp của nhà Tống với Cham-pa.- “Tiến công trước để tự vệ”:+ Tháng 10-1075, Lý Thường Kiệt cùng Tông Đản chỉ huy hơn 10 vạn quân thủy – bộ, chia làm hai đạo tấn công vào đất Tống. Nhằm tiêu diệt các căn cứ tập kết quân, phá hủy các kho tàng của giặc.+ Đạt được mục tiêu, Lý Thường Kiệt chủ động rút quân, chuẩn bị phòng tuyến chặn địch ở trong nước.Loigiaihay.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Writing - Unit 11 trang 124 Tiếng Anh 12 | C-n.vn